, ! .


»  »  »  , Smm Sms


, Smm Sms

1 14 14

1

https://i.postimg.cc/rwjwVjgg/PIC-1.jpgTelethon
Tdlib

https://t.me/RODRI_STOREBOT
https://tt.me/RODRI_24-7
❗️ ( 2040)

- -  2040
,

🔹 ( sms-activate).
🔹 .
🔹 .
🔹 .

.

Https://t.me/Rodri_gold
https://t.me/Crumm

https://i.postimg.cc/0NH5mNTw/PIC-2.jpg

: , , , , , , .
.

SMM- ! 24/7

🌏 https://mix-smm.ru

🔝 :
- ❤️
- ↪️
-
-
-
-
-

https://i.postimg.cc/Bvt4q0jQ/PIC-3.jpg

🔥 Telegram 2 () . ( / .
🔥🔥

🔵https://t.me/AtomTG Telegram
____________________________
🔵https://tt.me/atomx tam-tam

https://i.postimg.cc/gJTpwB6q/PIC-4.jpg


.

1)2)

500

3) DESKTOP TDATA
/

, ,
,


Telegram - @nikneim92
Telegram - @Rodri_gold

0

2

.
SMM- ! 24/7


Telethon
Tdlib

https://t.me/RODRI_STOREBOT
https://tt.me/RODRI_24-7
❗️ ( 2040)

- - 2040
,

( sms-activate).
.
.
.

.

Https://t.me/Rodri_gold
https://t.me/Crumm

0

3

- - 2040
,

( sms-activate).
.
.
.

.

Https://t.me/Rodri_gold
https://t.me/Crumm
:
- ❤️
- ↪️
-
-
-
-
-

Telegram - @nikneim92
Telegram - @Rodri_gold

0

4

🔥 Telegram 2 () . ( / .
🔥🔥

🔵https://t.me/AtomTG Telegram
____________________________
🔵https://tt.me/atomx tam-tam

RODRI-CRUMLIN (2021-06-28 00:50:01)

0

5

[CENTER]
https://i.postimg.cc/0NH5mNTw/PIC-2.jpg

: , , , , , , .
.

SMM- ! 24/7

https://mix-smm.ru[/CENTER]

0

6

https://i.postimg.cc/Bvt4q0jQ/PIC-3.jpg

Telegram 2 () . ( / .

https://t.me/AtomTG Telegram
____________________________
https://tt.me/atomx tam-tam

0

7

[center]https://i.postimg.cc/rwjwVjgg/PIC-1.jpgTelethon
Tdlib

https://t.me/RODRI_STOREBOT
https://tt.me/RODRI_24-7
❗️ ( 2040)

- - 2040
,
( sms-activate).
.
.
.
.

Https://t.me/Rodri_gold
https://t.me/Crumm
[/center]

0

8

[CENTER]https://i.postimg.cc/gJTpwB6q/PIC-4.jpg


.

1)2)

500

3) DESKTOP TDATA
/

, ,
,


Telegram - @nikneim92
Telegram - @Rodri_gold
[/CENTER]

0

9

[CENTER] : , , , , , , .
.

SMM- ! 24/7

https://mix-smm.ru

:
- ❤️
- ↪️
-
-
-
-
-

[/CENTER]

0

10

[CENTER] ( sms-activate).
.
.
.

.

Https://t.me/Rodri_gold
https://t.me/Crumm
[/CENTER]

0

11[CENTER]

Telethon
Tdlib

https://t.me/RODRI_STOREBOT
https://tt.me/RODRI_24-7
❗️ ( 2040)

- - 2040
,

( sms-activate).
.
.
.

.

Https://t.me/Rodri_gold
https://t.me/Crumm
[/CENTER]

0

12

[CENTER]
: , , , , , , .

.


SMM- ! 24/7

https://mix-smm.ru

:
- ❤️
- ↪️
-
-
-
-
-[/CENTER]

0

13

[CENTER]  

1)2)

500

3) DESKTOP TDATA
/

, ,
,


Telegram - @nikneim92
Telegram - @Rodri_gold
[/CENTER]

0

14

https://i.postimg.cc/0NH5mNTw/PIC-2.jpg

[CENTER] : , , , , , , .
.

SMM- ! 24/7

https://mix-smm.ru

:
- ❤️
- ↪️
-
-
-
-
-
[/CENTER]

0


»  »  »  , Smm Sms